Privacyverklaring

De Rijsbergse Volleybal Club (R.V.C.) hecht veel waarde aan de bescherming van u persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we u informeren hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. R.V.C. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, behalve aan ORV Breda;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als R.V.C. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit doen via de onder aan dit statement gepubliceerde contact gegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens gebruiken wij ten behoeve van:

 • De ledenadministratie van R.V.C.;
 • Het informeren van de leden over aan de vereniging gerelateerde zaken;
 • Het innen van de contributie;
 • De spelersadministratie, inclusief het bijhouden van contactpersonen en de uitgifte van spelerskaarten van ORV Breda;
 • Identificatie van spelers bij wedstrijden door scheidsrechters.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

De volgende persoonsgegevens kunnen wij van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsels
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Geslacht
 • Pasfoto
 • Begindatum inschrijving R.V.C.

Uw persoonsgegevens worden door R.V.C. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de onderstaand weergegeven bewaartermijn.

Uitwisseling van persoonsgegevens

Ten behoeve van de wedstrijdadministratie en spelerskaarten van ORV Breda worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan de ORV.

Bewaartermijn

R.V.C. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist of toegestaan.

Na beëindiging van het lidmaatschap zullen uw gegevens verwijderd worden uit de ledenadministratie en mailbestanden.

Beveiliging

Om uw persoonsgegevens te beschermen ten onrechtmatige verwerking hebben wij de volgende maatregelen getroffen:

Alleen de bestuursleden van R.V.C. kunnen uw persoonsgegevens inzien en wijzigen. De bestuursleden van R.V.C. zijn gehouden aan geheimhouding hiervan. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

Klachten

Voor vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij de bestuursleden van RVC middels het formulier op de contactpagina.